Provozní řád

Provozní řád „Boudy na potoce“ Dolní Dvůr

 

 Ve všech prostorách chalupy platí přísný zákaz kouření !

 

*      Před ubytováním se host prokáže platným dokladem totožnosti /občanským průkazem nebo cestovním pasem/

 

*      Ubytování probíhá od 13.00 do 16.00. V jinou dobu mohou být hosté ubytováni po předchozí domluvě.

 

*      Ubytovaní hosté se zapíší do knihy ubytovaných a dle počtu osob starších 18- ti let zaplatí provozovateli místní poplatky pro OÚ.

               Poplatky činí pro dospělého 12.- Kč/osobu/den  a pro dítě 4.- Kč/osobu /den

 

*      Cenu za ubytování platí host při příjezdu dle platného ceníku, po zaplacení obdrží klíč od pokoje a hlavního vchodu.

 

*      V případě, že zákazník nedorazí a neobsadí předem objednanou ubytovací kapacitu do 24hodin od rezervovaného pobytu, účtujeme storno poplatek ve výši rovnající se 100% ceny pobytu a pobyt se ruší bez náhrady. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem telefonicky nebo písemně vyrozumí.

 

*      Ve všech prostorách chalupy platí přísný zákaz kouření, při jeho porušení spustí požární hlásič sirénu s následným bezdůvodným příjezdem hasičů. Dále není dovoleno přemisťování zařízení bez souhlasu vedení chalupy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě.

 

*      Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty elektrické spotřebiče jako osobní počítače a nabíječky kamer a mobilních telefonů. Na pokojích nejsou povoleny vařiče ani rychlovarné konvice.

 

*      Po ukončení pobytu je host povinen umýt veškeré použité nádobí v kuchyni a veškeré používané zařízení. V případě poruchy kuchyňského zařízení o tom podá majiteli zprávu. Dále je host povinen uvézt používané prostory do stavu, ve kterém je převzal při příjezdu a provézt základní úklid všech používaných prostor. 

 

*      Při používání krbových kamen je host povinen dbát nejvyšší opatrnosti při zacházení s ohněm a dodržovat základní protipožární předpisy. Po vyhasnutí kamen host vždy vybere popel a kamna připraví na další použití.

 

*      Od našich hostů očekáváme, že budou udržovat čistotu na chalupě i v jejím okolí a chovat se šetrně k zařízení a vybavení.

 

*      Děti není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách chalupy ani před ní. Rodiče nebo dohlížející osoba nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem.

 

*      Neručíme za věci vnesené hostem a za škodu na odložených věcech (klenoty, peníze a jiné cennosti).

 

*      Psi a jiná drobná zvířata mohou být ubytováni po předchozí dohodě s majitelem a pouze za předpokladu, že během pobytu neobtěžují ostatní ubytované hosty, neničí a neznečišťují zařízení chalupy.

 

*      V době od 22.00 do 7.00 hodin jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční klid, i v denní době je samozřejmostí ohleduplné chování k ostatním hostům.

 

*      Při odchodu z pokoje host uzavře okna a zhasne světlo, uzamkne pokoj i vchodové dveře.

 

*      Škody způsobené na majetku je host povinen ohlásit majiteli a po dohodě v plné výši uhradit.

 

*      Majitel si vyhrazuje právo na vratnou kauci v hodnotě 1.000.- Kč na každý obsazený pokoj.Kauce bude vrácena při odjezdu po bezproblémovém předání pokojů a klíčů majiteli.

 

*      Při ukončení pobytu pokoj předá pověřené osobě do 10.00, není – li předem domluveno jinak a odevzdá klíč – při jeho ztrátě bude požadována úhrada 1000,- Kč. V případě, že host ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, vyhrazuje si majitel právo věci hosta vyklidit za přítomnosti dvou dalších osob a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci. V takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu.

 

*      Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má majitel chalupy právo od dohody o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby.

 

*      Stížnosti hostů na kvalitu poskytovaných služeb přijímá provozovatel a uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení provozu.

 

Příjemný pobyt přejí majitelé „Boudy na potoce“ v Dolním Dvoře

 

L.P. 1. ledna 2014

 

 

Důležitá telefonní čísla :

 

*      Záchranná služba - Tísňová linka: 155

*      Policie ČR - Telefonní linka 158 je bezplatnou linkou tísňového volání Policie České republiky.

                           Obvodní oddělení Vrchlabí

                               adresa: Zámecká 53, 543 01 Vrchlabí

                               telefon: 974 539 761

*      Hasiči - Tísňová linka 112

*      Majitelé objektu : 720 311 977 , 774 558 917 nebo 605 827 298